Obowiązek informacyjny

Firma: HADRON Paweł Ślubowski
Organ, który zarejestrował działalność gospodarczą: Ewidencja działalności gospodarczej prowadzona przez Prezydenta miasta stołecznego Warszawy.
Numer w rejestrze: 5910

Adres przedsiębiorstwa: Hadron Paweł Ślubowski, 01-755 Warszawa, ul. Krasińskiego 59 lokal 74
Adres do reklamacji: Hadron Paweł Ślubowski 01-755 Warszawa, ul. Krasińskiego 59 lokal 74

Termin i sposób wysyłki: opisany jest szczegółowo na stronie serwisu mgps.pl pod linkiem: Czas realizacji zamówień

Obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad: HADRON Paweł Ślubowski, zobowiązuje się dostarczyć sprzęt bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.

Opis procedury reklamacji:
1) Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem elektronicznym serwis@hadron.pl, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

  • imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
  • datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
  • przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
  • wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

2) Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

3) Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

4) Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie serwisu mgps.pl pod linkiem: Protokół reklamacyjny

Prawo odstąpienia od umowy:

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub ? w przypadku usług ? zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.

Aby odstąpić od umowy zawartej za pośrednictwem serwisu mgps.pl, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: magazyn@hadron.pl . Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej, lub formularza dostępnego na stronie serwisu mgps.pl pod linkiem: Możliwość zwrotu

Przesyłkę należy nadać na adres HADRON Paweł Ślubowski, 01-755 Warszawa, ul. Krasińskiego 59 lokal 74.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

[adres sprzedającego] Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów].
Data zawarcia umowy to [data zakupu], data odbioru przedmiotów [data odbioru] .
Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego] Numer zamówienia: [numer] Adres: [adres kupującego] Data: [data odstąpienia od umowy] Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]

Konsument w przypadkach określonych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 827) traci prawo do odstąpienia od umowy lub gdy będą na to wskazywały inne okoliczności faktyczne (np. zniszczenie rzeczy).

Koszt zwrotu rzeczy: W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajduj? się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce ?Rozstrzyganie sporów konsumenckich?.

Obowiązek zapłaty: zawarta umowa wiąże się z powstaniem obowiązku zapłaty za zamówiony towar